FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

हरिपुर्वा नगरपालिकाको छैठौ नगरसभामा प्रस्तुत बजेट

दस्तावेज: 

आ.व. २०७६/०७७ को बजेट निति तथा कार्यक्रम

आ. व. २०७५।०७६ को नगर स्तरिय योजना तथा कार्यक्रम

२०७४।७५ को नगर स्तरिय संचालन गर्न बाकी योजनाहरु

आ. व. २०७५।०७६ मा स्विकृत भएको सम्पुर्ण वडाहरु १-९ सम्मका योजनाहरु

चालु आ. ब. २०७५/०७६ को अनुमानित आय-व्यय विवरण

दोस्रो नगरसभाको प्रारम्भिक बैठकको केही झलकहरु