FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

आ.व. २०७६/०७७ को बजेट निति तथा कार्यक्रम

आ. व. २०७५।०७६ को नगर स्तरिय योजना तथा कार्यक्रम

२०७४।७५ को नगर स्तरिय संचालन गर्न बाकी योजनाहरु

आ. व. २०७५।०७६ मा स्विकृत भएको सम्पुर्ण वडाहरु १-९ सम्मका योजनाहरु

चालु आ. ब. २०७५/०७६ को अनुमानित आय-व्यय विवरण

दोस्रो नगरसभाको प्रारम्भिक बैठकको केही झलकहरु

प्रथम नगरसभाबाट पारित बजेट,कर,राजस्व निति तथा, शिक्षा,स्वास्थ्य,कृषी योजना तथा कार्यक्रमको बिबरण