FAQs Complain Problems

नगर परिषदको निर्णय

आ.व.2078/79 को लागि पारित बजेट निति तथा कार्यक्रम

ह.न.पा.को आ.व. २०७७/०७८ मा प्रस्तुत बजेट निति तथा कार्यक्रम

दस्तावेज: 

स्थानिय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधी २०७६

स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५

आ.व. २०७७/०७८ हरिपुर्वा नगरपालिकाको छैठौ नगरसभामा प्रस्तुत बजेट

दस्तावेज: 

आ. व. २०७५।०७६ मा स्विकृत भएको सम्पुर्ण वडाहरु १-९ सम्मका योजनाहरु

चालु आ. ब. २०७५/०७६ को अनुमानित आय-व्यय विवरण