FAQs Complain Problems

नगरपालिकाको निर्णय

सुचना- कर्मचारीहरु हरिपुर्वा नगरपालिका

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा

सुचना सम्बन्धमा

पेश्की फर्छ्यौट गर्ने सम्बन्धी सुचना

नगरपालिका तथा वडा कार्यालय बन्द रहने सम्बन्धी सुचना

कोरोना भाईरस(COVID-१९) को संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्नका लागि आवश्यक सेवा बाहेक अन्य सेवाहरु मिति २०७६/१२/०९ देखि २०७६/१२/२१ गतेसम्म यस नगरकार्यपालिकाको कार्यालय र अन्तरगतका सबै वडा कार्यालयहरु (स्वास्थ्य सेवा बाहेक) बन्द रहने ब्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ।साथै स्वास्थ्य सेवा

दस्तावेज: 

करार सेवामा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सुचना

दस्तावेज: 

बाटो निर्माणका लागि घर भत्काउने सम्बन्धी सुचना

दस्तावेज: