FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

आ.व. २०७९।०८० को नगरसभाबाट स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम

दस्तावेज: 

आ.व.२०७९।८० को लागि दशौँ नगरसभाबाट प्रस्तुत बजेट, निति कार्यक्रम

दस्तावेज: 

आ.व. २०७८/०७९ को सम्पुर्ण बजेट योजना तथा कार्यक्रम

आ.व. २०७७/०७८ हरिपुर्वा नगरपालिकाको छैठौ नगरसभामा प्रस्तुत बजेट

दस्तावेज: 

मुख्यमन्त्री बेटी बचाउ बेटि पढाउ कार्यक्रमको फारम

आ. व. २०७५।०७६ को नगर स्तरिय योजना तथा कार्यक्रम

२०७४।७५ को नगर स्तरिय संचालन गर्न बाकी योजनाहरु