FAQs Complain Problems

कार्यादेश सम्बन्धि सूचना

यस हरिपुर्वा नगरपालिकाको आ.व. 2080/081 को नगरसभाबाट स्वीकृत योजना/ कार्यक्रमहरुको कार्यादेश मिति 2081 जेठ मसान्तसम्म मात्र हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराईन्छ।

आर्थिक वर्ष: