FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

आ.व.2078/79 को लागि पारित बजेट निति तथा कार्यक्रम

ह.न.पा.को आ.व. २०७७/०७८ मा प्रस्तुत बजेट निति तथा कार्यक्रम

दस्तावेज: 

आ.व. २०७७/०७८ हरिपुर्वा नगरपालिकाको छैठौ नगरसभामा प्रस्तुत बजेट

दस्तावेज: 

आ.व. २०७६/०७७ को बजेट निति तथा कार्यक्रम

आ. व. २०७५।०७६ को नगर स्तरिय योजना तथा कार्यक्रम

२०७४।७५ को नगर स्तरिय संचालन गर्न बाकी योजनाहरु

आ. व. २०७५।०७६ मा स्विकृत भएको सम्पुर्ण वडाहरु १-९ सम्मका योजनाहरु