FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

खर्च शिर्षक अनुसार बजेट र खर्चको आर्थिक विवरण

आ.व. २०७९।०८० को नगरसभाबाट स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम

दस्तावेज: 

आ.व.२०७९।८० को लागि दशौँ नगरसभाबाट प्रस्तुत बजेट, निति कार्यक्रम

दस्तावेज: 

आ.व. २०७८/०७९ को सम्पुर्ण बजेट योजना तथा कार्यक्रम

आ.व.2078/79 को लागि पारित बजेट (आय-व्यय) निति तथा कार्यक्रम

ह.न.पा.को आ.व. २०७७/०७८ मा प्रस्तुत बजेट निति तथा कार्यक्रम

दस्तावेज: 

आ.व. २०७७/०७८ हरिपुर्वा नगरपालिकाको छैठौ नगरसभामा प्रस्तुत बजेट

दस्तावेज: